یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳

فعالیت‌های دانشجویی

مشاهده همه

تشکل های اسلامی دانشجویی

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي هر جامعه، معرف و مبين بالاترین سطح تفکر و علم آن جامعه محسوب مي شوند و اصول جهان بيني و نظام اعتقادي و ارزشي جامعه را در خود متجلي مي سازند و با تربيت متفکران و دانشمندان و مدیران آینده، در جهت بخشيدن به حرکتهاي گوناگون فکري، اعتقادي، فرهنگي و سياسي جامعه مؤثر واقع مي شوند. از اینجا مي توان گفت که دانشگاه هاي مختلف جهان، علاوه بر اشتراکاتي که به اعتبار دانشگاه بودن، با یکدیگر دارند به اعتبار تعلق به جوامعي با بينشها و ارزشهاي مختلف واجد خصوصياتي هستند که آنها را از یکدیگر متفاوت و متمایز مي سازد.

جامعه ایراني که در انقلاب اسلامي خود با رویکردهاي الهي و معنوي، جهان بيني و نظام ارزشي اسلام را مبناي شئون گوناگون خود قرار داد، خواهان آن است که دانشگاه هاي متناسبي با مباني و ارزشهاي اسلامي داشته باشد تا هم بتواند در آن دانشگاه ها از مباني و معيارهاي خود آگاهي و شناخت دقيق تر و ژرف تر حاصل کند و هم با تربيت متفکران و مدیران بر وفق آن مباني و معيارها، به ترویج و تعميم آنها در کل جامعه مبادرت نماید. ایفاي چنين رسالت مهمي نيازمند تلاش و کوشش سازمان یافته دانشگاهيان در پرتو نظم و انضباط و قانونمندي است. تشکل های اسلامی دانشجویی بر مینای چنين تفکري، با نظر به اصول عمومي و اختصاصي حاکم بر دانشگاه ها براساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و به منظور توسعه و تشویق فعاليتها و حمایت از حقوق سياسي و اجتماعي دانشگاهيان در چهارچوب قوانين موضوعه کشور تشکیل می گردند.

هر نوع فعاليت سياسي، فرهنگي و اجتماعي تشکل هاي اسلامي در حدود اساسنامه تشکل در داخل دانشگاه و در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه و آیين نامه تشکل های اسلامی و سایر قوانين موضوعه کشور مجاز است. فعاليت هاي تشکل هاي اسلامي در خارج از دانشگاه تابع قانون احزاب است. برگزاري سخنراني، تجمع، راهپيمایي، ميزگرد، تریبون آزاد و نصب تابلوهاي تشکلهاي دانشجویي با ارائه مجوز از هيأت نظارت دانشگاه امکان پذیر است.

 

اعضای هیات نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه

1- دکتر علیرضا دودمان تیپی، ریاست دانشگاه

2- حجت الاسلام و المسلمین محرابی، نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

3- حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید ابوالفضل موسوی زاده، نماینده وزیر

4- دکتر بابک عاقل، دبیر هیات نظارت

 

فرمها و آیین نامه های مربوطه

آیین نامه تشکل های اسلامی دانشگاهیان

دستورالعمل اجرایی آیین نامه تشکل های اسلامی دانشگاهیان

فرم درخواست برگزاری فعالیت های فرهنگی

نمونه فرم گزارش ارسالی فعالیت فرهنگی و اجتماعی

سوالی دارید؟