سه شنبه ۰۸ اسفند ۱۴۰۲

میز خدمت

عنوان
اسکان دانشجویان غیر بومی
دسته بندی
اسکان دانشجویان غیر بومی
دسته بندی
خدمات به دانشجویان غیر بومی
ارائه دهنده
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه- امور خوابگاه ها
نوع ارائه
حضوری- الکترونیکی
مدارک لازم
ارائه برگه ثبت نام قطعی در دانشگاه از طرف آموزش دانشگاه
آدرس وب سایت
kut.ac.ir
معرفی خدمت گیرند(گان)
دانشجویان غیر بومی مشغول به تحصیل در دانشگاه صنعتی کرمانشاه
شرح خدمت/وظیفه
ارائه خدمت به شرح ذیل می باشد: 1- دریافت برگ ثبت نام قطعی دانشجو در دانشگاه از آموزش 2- ارائه برگ ثبت نام در دانشگاه و درخواست اسکان در خوابگاه از طرف دانشجو 3- ارائه برگ معرفی نامه به دانشجوی متقاضی از طرف امور خوابگاه ها به خوابگاه های خودگردان جهت پذیرش 4- عقد قرارداد دانشجو با مدیریت خوابگاه های خودگردان و پرداخت وجه قرارداد از طرف دانشجو به حساب مدیریت خوابگاه خودگردان 5 - نظارت برعملکرد کارکنان خوابگاهها به منظور ارائه خدمات بهینه به دانشجویان ساکن 6 -سرکشی وبررسی مشکلات خوابگاهها بصورت روزانه وارائه گزارشات لازم به مدیریت دانشجوئی جهت دستور اقدامات لازم 7- نظارت بر رعایت کلیه قوانین عمومی وانضباطی خوابگاه ازطرف دانشجویان وارائه گزارشات لازم به مسئولین مربوطه 8- پیگیری جهت عقد قرارداد باخوابگاههای خود گردان قبل ازشروع سالتحصیلی 9- ارائه گزارش آمار دانشجویان ساکن خوابگاههای خودگردان بصورت ماهانه به مدیریت دانشجوئی جهت پرداخت یارانه ( مساعده جهت پرداخت اجاره خوابگاه)
متن
.
آخرین ویرایش
۱۳۹۷-۱۱-۱۶