جمعه ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

هیات ممیزه

۱۳۹۷/۰۵/۱۳

اعضا هیات ممیزه دانشگاه رازی و دانشگاه صنعتی کرمانشاه

اعضا


فرم ها

دانلود فرم ارتقا مرتبه

دانلود آیین نامه ارتقا مرتبه

دانلود شیوه نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی

 

رسول عابدینی

38305067

38305001-4

داخلی 1007

طاهره کرمی

کارشناس هیات امنا و هیات ممیزه دانشگاه 

داخلی 1004


اعضای هیات علمی ارتقا یافته: 

1-  دکتر افشین مرادی - استادیاری به دانشیاری - سال 1394

2- دکتر علی نادری - استادیاری به دانشیاری- سال 1396

3- دکتر سمیه بهزاد - استادیاری به دانشیاری - سال 1397

4- دکتر حامد رشیدی - استادیاری به دانشیاری - سال 1397

 

5- دکتر رضا همتی - استادیاری به دانشیاری - سال 1398