جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲

هیات امناء

۱۳۹۷/۰۵/۱۳

هیأت‌ امنا

هیأت‌ امنا عالی‌ترین رکن مؤسسه می‌باشد که وظایف و اختیارات آن در قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ مورخ ۶۷/۱۲/۹ و ۶۷/۱۲/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و همچنین قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی (مصوب مورخ ۶۹/۱۰/۱۸ مجلس شورای اسلامی) تعیین شده است.

وظایف و اختیارات هیأت‌ امنا

الف- تصویب آیین‌نامه داخلی

ب- تصویب سازمان اداری دانشگاه بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارتخانه‌های مربوط با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.

ج- بررسی و تصویب بودجه دانشگاه که از طرف رئیس دانشگاه پیشنهاد می‌شود.

د- تصویب بودجه تفصیلی دانشگاه

هـ - تصویب حساب‌ها و ترازنامه سالانه دانشگاه

و- تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن

ز- تعیین حسابرس و خزانه‌دار برای دانشگاه

ح- کوشش برای جلب کمک‌های بخش خصوصی و عواید محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی، ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی

ط- تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی که برحسب مورد پس از تائید وزارتخانه مربوط قابل اجرا می‌باشد.

ی- پیشنهاد میزان فوق‌العاده‌های اعضای هیأت‌علمی و غیر هیأت‌علمی (کارشناسان و تکنیسین‌ها) که برحسب مورد پس از تائید وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل اجرا می‌باشد.

ک- تعیین نحوه  اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی و بهداشت و درمانی موسسه در چهارچوب ضوابطی که به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

ل- تعیین میزان پرداخت حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق‌الزحمه، حق‌التالیف و نظایر آن.

م- بررسی گزارش دانشگاه که از طرف رئیس دانشگاه ارائه می‌شود.

ن- تصویب مقررات استخدامی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه که به‌منظور هماهنگی پس از تأیید وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.

 

کمیسیون هیأت امنا

به منظور بررسی کارشناسی و تخصصی موضوعات طرح شده در دستور جلسه هیأت امنا، کمیسیونی تحت عنوان "کمیسیون دائمی" در هر دوره هیأت امنا تشکیل می‌شود. لذا موضوعاتی که نیاز به بررسی کارشناسی و اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم دارد از طرف هیأت امنا تعیین و برای رسیدگی به کمیسیون دائمی ارجاع می‌شود. همچنین هر یک از اعضا می‌توانند پیشنهادهای خود را برای طرح در کمیسیون به دبیر هیأت امنا ارائه نمایند. خلاصه بررسی‌ها و نظرات کمیسیون و تصمیمات متخذه در جلسه بعدی هیأت امنا مطرح خواهد شد.

 

 

 

 

آیین­ نامه ها

آئین­ نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی (مصوب هیأت امنای مورخ 97/05/16)


 

صورت جلسات هیأت امنا

اولین نشست عادی از دور چهارم هیأت امنا (1396/05/21)

دومین نشست عادی از دور چهارم هیأت امنا (1396/11/04)

سومین نشست عادی از دور چهارم هیأت امنا (1397/05/16)

چهارمین نشست عادی از دور چهارم هیأت امنا (1397/11/29)

پنجمین نشست عادی از دور چهارم هیأت امنا (1398/03/25)

ششمین نشست عادی از دور چهارم هیأت امنا (1398/11/27)

هفتمین نشست عادی از دور چهارم هیأت امنا (1399/05/20)

هشتمین نشست عادی از دور چهارم هیأت امنا (1399/11/14)

نهمین نشست عادی از دور چهارم هیأت امنا (1400/4/22)

 

اولین نشست عادی از دور پنجم هیأت امنا (1400/12/2)


 

 

اخبار و اطلاعیه ­ها

نشست اعضای حقیقی هیات امنا با اعضای شورای دانشگاه صنعتی کرمانشاه

 


 

نشست اعضای حقیقی هیأت امنا با مسئولین و جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه