trial version
Friday 28 February 2020

Laboratories and workshops

Back to college
2018/08/01

آزمایشگاه ابزارهای طراحی به کمک کامپیوتر-آزمایشگاه ریزپردازنده

در این آزمایشگاه دروس آزمایشگاهی زیر ارائه می شوند:

  • - آزمایشگاه ریزپردازنده

  • -آزمایشگاه ابزارهای طراحی به کمک کامپیوتر
  • - آزمایشگاه دیجیتال 2