شنبه ۰۵ آذر ۱۴۰۱

آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها

بازگشت به دانشکده
۱۳۹۹/۰۷/۱۵

آزمایشگاه ابزارهای طراحی به کمک کامپیوتر-آزمایشگاه ریزپردازنده

در این آزمایشگاه دروس آزمایشگاهی زیر ارائه می شوند:

  • - آزمایشگاه ریزپردازنده

  • -آزمایشگاه ابزارهای طراحی به کمک کامپیوتر
  • - آزمایشگاه دیجیتال 2