فرم ها و آيين نامه هاي اداري


آيين نامه استخدامي اعضاي هيئت علمي

اصلاحیه آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی

آيين نامه استخدامي اعضاي غير هيئت علمي

آیین نامه ارتقا اعضاي هيئت علمي

فرم ارتقا مرتبه اعضاي هيئت علمي

فرم های درخواست ترفیع پایه اعضای هیئت علمی

فرم های تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی

آيين نامه سازماندهي و تشكيلات دانشگاه ها

آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه ها

قوانين و مقررات وزارت علوم برای تشکیلات، مالی و معاملاتی

قوانين و مقررات وزارت علوم برای اعضائ هيئت علمي

قوانين و مقررات وزارت علوم برای اعضائ غیر هيئت علمي

قوانين و مقررات وزارت علوم برای ایثارگران

قوانين و مقررات انتظامي ، انضباطي و تخلفات وزارت علوم