برنامه هفتگی و امتحانات


به اطلاع می رساند در سامانه گلستان امکان مشاهده دروس ارائه شده از مسیر زیر وجود دارد که با توجه به تغییرات احتمالی توصیه می شود از این طریق اقدام گردد:

منوی اصلی…آموزش…گزارش های آموزش…درس های ترمی…(212) لیست دروس ارائه شده ویژه دانشجو

مجدداً یادآوری می گردد با توجه به جابجایی دانشگاه و عدم راه اندازی امکانات سایت کامپیوتر دانشجویان،  انتخاب واحد تنها به صورت غیرحضوری بوده و صرفاً در صورت بروز مشکل می توانید حضوراً به اداره کل آموزش دانشگاه واقع در طبقه همکف بخش اداری ساختمان جدید دانشگاه واقع در کمربندی حضرت امام خمینی (ره) مراجعه فرمایید.

 

گروه مهندسی برق-قدرت 

برنامه درسی مهندسی برق-قدرت در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95
برنامه امتحانات پایان ترم مهندسی برق-قدرت در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

برنامه درسی مهندسی برق در نیمسال اول سال تحصیلی97-96 ( ورودی جدید)

 

گروه مهندسی شیمی 

برنامه درسی مهندسی شیمی در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96
برنامه امتحانات پایان ترم مهندسی شیمی در نیمسال دوم  سال تحصیلی 96-95   

برنامه درسی مهندسی شیمی در نیمسال اول سال تحصیلی97-96 ( ورودی جدید)

 

گروه مهندسی کامپیوتر 

برنامه درسی مهندسی کامپیوتر در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 
برنامه امتحانات پایان ترم مهندسی کامپیوتر در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95   

برنامه درسی مهندسی کامپیوتر در نیمسال اول سال تحصیلی97-96 ( ورودی جدید)

گروه مهندسی مکانیک 

برنامه درسی مهندسی مکانیک در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 
برنامه امتحانات پایان ترم مهندسی مکانیک در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95    

برنامه درسی مهندسی مکانیک در نیمسال اول سال تحصیلی97-96 ( ورودی جدید)

گروه مهندسی مخابرات 

برنامه درسی مهندسی مخابرات در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 
برنامه امتحانات پایان ترم مهندسی مخابرات در نیمسال اول سال تحصیلی96-95  

   

 گروه فيزيك مهندسي 

برنامه درسی فيزيك مهندسي در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 
برنامه امتحانات پایان ترم فيزيك مهندسي در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95   

برنامه درسی فیزیک مهندسی در نیمسال اول سال تحصیلی97-96 ( ورودی جدید)

 

  گروه مهندسی صنايع 

برنامه درسی مهندسی صنايع در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 
برنامه امتحانات پایان ترم مهندسی صنايع در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95   

برنامه درسی مهندسی صنایع در نیمسال اول سال تحصیلی97-96 ( ورودی جدید)

گروه مهندسی عمران 

برنامه درسی مهندسی عمران در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 
برنامه امتحانات پایان ترم مهندسی عمران در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95  

برنامه درسی مهندسی عمران در نیمسال اول سال تحصیلی97-96 ( ورودی جدید)

 

گروه علوم کامپیوتر

برنامه درسی علوم کامپیوتر در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 
برنامه امتحانات پایان ترم علوم کامپیوتر در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95   

برنامه درسی علوم کامپیوتر در نیمسال اول سال تحصیلی97-96 ( ورودی جدید)

 گروه علوم مهندسی   

برنامه درسی در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95    

برنامه امتحانات پایان ترم در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

برنامه درسی علوم مهندسی  در نیمسال اول سال تحصیلی97-96 ( ورودی جدید)

 

گروه مهندسی راه آهن 

برنامه درسی در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

برنامه امتحانات پایان ترم در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

برنامه درسی مهندسی راه آهن در نیمسال اول سال تحصیلی97-96 ( ورودی جدید)

 

علوم پایه و عمومی 

برنامه علوم پایه در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

برنامه دروس عمومی در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

برنامه تربیت بدنی در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

برنامه امتحانات پایان ترم علوم پایه و عمومی در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

 

رشته های کارشناسی ارشد

ارشد مهندسی برق

ارشد مهندسی شیمی

ارشد مهندسی مکانیک