دانشکده فناوری های نوين


پیشرفت دانش بشری طی دهه های اخیر و به طور خاص در سال های اخیر، آنچنان که واضح است، شتابی صد چندان به خود گرفته که این واقعیت خود سبب پیدایش و گسترش علوم و فناوری های نوین گشته است. لذا با توجه به نیاز صنایع گوناگون موجود در كشور، منطقه و استان، در حوزه علوم و فناوري هاي نوين، خلأ ناشی از عدم وجود متخصصانی که بتوانند به راحتی این نیاز ها را، علی الخصوص در زمینه استفاده از فناوری های جدید از جمله فناوری نانو، پاسخ گو باشند، قویاً محسوس بوده و به همین دلیل ایجاد یک مرکز دانشگاهی منسجم و توانمند که بتواند این نیاز ها را پاسخ گو باشد، کاملاً ضروری است. با توجه به ماهیت دانشگاه های صنعتی، اهداف تشکیل و توانایی های بالفعل و بالقوه دانشگاه صنعتی کرمانشاه، تشکیل دانشکده فناوری های نوین، سنگ بنای دانشگاهی توانمند در ارتباط با این علوم نوین، در این منطقه از کشور می باشد که حاصل آن تربیت دانشجویانی خواهد بود که می توانند تأثیر قابل توجهی بر روند توسعه استان کرمانشاه داشته باشند. شايان ذكر است، مجوز تأسيس اين دانشكده در سال 1388 در كميسيون هيأت امناي دانشگاه اخذ گرديد و راه اندازي آن يكي از اهداف مهم دانشگاه است.