رياست دانشگاه


دکتر علی اکبر اختری رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه akhtari@kut.ac.ir        

 

دكتري : دانشگاه فردوسي مشهد رشته مهندسي عمران- عمران ، آب و هيدروليك

کارشناسي ارشد: دانشگاه فردوسي مشهد  رشته مهندسي عمران- عمران ، سازه هيدروليكي

کارشناسي :دانشگاه  فردوسي مشهد رشته   مهندسي عمران – عمران

 

(سوابق علمی و پژوهشی دکتر علی اکبر اختری)