رياست دانشگاه


1

.

.

 

دکتر علی اکبر اختری

.

رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه

.

.

      

 
 

 

 

 

 

دكتري : دانشگاه فردوسي مشهد رشته مهندسي عمران- عمران ، آب و هيدروليك

.

کارشناسي ارشد: دانشگاه فردوسي مشهد  رشته مهندسي عمران- عمران ، سازه هيدروليكي

.

کارشناسي : دانشگاه  فردوسي مشهد رشته   مهندسي عمران – عمران

.

  akhtari@kut.ac.ir  

.

.

(سوابق علمی و پژوهشی دکتر علی اکبر اختری)