فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان سال 97


به اطلاع می رساند دانشگاه صنعتی کرمانشاه قصد دارد مطابق با ” آیین شماره 77948/ 21 مورخ 93/5/5 شورای هدایت استعداد های درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری” و اصلاحیه مربوط به آن به شماره 114374/21 مورخ 93/6/3″و با عنایت به “ابلاغیه شماره 96474/21 مورخ 94/5/24″ ،   هم چنین نامه شماره 299574/2 مورخ 96/12/16 معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ،نسبت به پذیرش برگزیدگان علمی واجد شرایط به شرح زیر اقدام کند:

الف) شرایط پذیرش داوطلبان:

تبصره1: برگزیدگان رتبه های اول تا پنجم المپیادهای علمی-دانشجویی برای ورود به همان رشته یا رشته های مرتبط به تشخیص شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم, تحقیقات و فناوری می توانند با ارائه معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد پذیرش شوند.

تبصره2:دانش آموختگان دانشگاه پیام نور، آزاد اسلامی، غیر دولتی- غیرانتفاعی،علمی-کاربردی و پردیس های بین الملل (خودگردان) مجاز به ثبت نام نیستند.

ب) بازه زمانی برای ثبت نام

متقاضیان می توانند تا تاریخ 97/03/30  نسبت به ثبت نام الکترونیکی از طریق سایت رسمی دانشگاه www.kut.ac.ir اقدام کرده و مدارک مورد نیاز را در محل ها ی مناسب بارگذاری نمایند.

ج) مدارک مورد نیاز

1- اسکن عکس (نوع فایل: jpg اسم فایل هم به صورت jpg.شماره ملیpic باشد مانند pic3254478912.jpg )

2- اسکن صفحه اول شناسنامه (نوع فایل: jpg اسم فایل هم به صورت jpg.شماره ملیsh باشد مانند sh3254478912.jpg)

3- اسکن کارت ملی (نوع فایل: jpg )اسم فایل هم به صورت jpg.شماره ملیmelli باشد مانند melli3254478912.jpg)

4- اسکن ریزنمرات تا پایان ترم 6 (نوع فایل: jpg )اسم فایل هم به صورت jpg.شماره ملیriz باشد مانند riz3254478912.jpg)

5- تصویرفرم اطلاعات تکمیل شده مربوط به مشخصات، گواهی تایید معدل,رتبه و تعداد دانشجویان هم رشته و هم ورودی و …. (نوع فایل: jpg )اسم فایل هم به صورت jpg.شماره ملیforma باشد مانند forma3254478912.jpg)

6- مدارک و مستندات مربوط به سوابق علمی, آموزشی و پژوهشی به شرح زیر (توجه: ارائه این مدارک اختیاری است، ولی صرفا در صورت ارائه و تایید مستندات مربوطه مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهند گرفت.)
1-6- مستندات مربوط به رتبه های برتر کشوری جشنواره های جوان خوارزمی و رازی مرتبط با رشته (در دوران تحصیل)(گواهی صادره از دبیرخانه یا مراجع ذی ربط) (نوع فایل: jpg )اسم فایل هم به صورت jpg.شماره ملیpa باشد مانند pa3254478912.jpg)

2-6- مستندات اختراع به ثبت رسیده (گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران) (نوع فایل: jpg )اسم فایل هم به صورت jpg.شماره ملیpb باشد مانند pb3254478912.jpg)

3-6- مستندات مربوط به طرح های تحقیقاتی پایان یافته با ارائه تاییدیه از شورای پژوهشی دانشگاه محل تحصیل یا سایر مراجع ذی صلاح (به تشخیص دانشگاه) (نوع فایل: jpg )اسم فایل هم به صورت jpg.شماره ملیpc باشد مانند pc3254478912.jpg)

4-6- تصویر صفحه اول و خلاصه کامل مقاله یا مقاله های مستخرج از پروژه یا طرح تحقیقاتی دانشجو در مجلات علمی پژوهشی معتبر چاپ شده یا دارای نامه پذیرش چاپ قطعی در مجلات علمی پژوهشی معتبر (مورد تایید دانشگاه) (نوع فایل: jpg )اسم فایل هم به صورت jpg.شماره ملیpd باشد مانند pd3254478912.jpg)

توجه: درخصوص مقالاتی که صرفاً پذیرش شده اند ضروری است تصویر صفحه اول و خلاصه نسخه تایید شده قبل از چاپ نهایی آن ( proof) صادره از مجله مربوط بارگذاری شود.
5-6- نامه پذیرش چاپ قطعی مقاله یا مقاله هایی تا کنون چاپ نشده باشند (تذکر: نامه وصول مقاله قابل قبول نیست) (نوع فایل: jpg )اسم فایل هم به صورت jpg.شماره ملیpe باشد مانند pe3254478912.jpg)

6-6- مستندات مربوط به ترجمه کتاب (تصویر روی جلد، شناسنامه کتاب و گواهی انتشار از ناشر مربوطه) (نوع فایل: jpg )اسم فایل هم به صورت jpg.شماره ملیpf باشد مانند pf3254478912.jpg)

7-6- مستندات مربوط به ارائه خلاصه مقاله به صورت پوستر یا سخنرانی در کنگره ها (نوع فایل: jpg )اسم فایل هم به صورت jpg.شماره ملیpg باشد مانند pg3254478912.jpg)

8-6-مستندات مربوط به کسب مدال در المپیادهای علمی دانش آموزی با تایید مراجع ذی صلاح (نوع فایل:jpg)اسم فایل هم به صورت jpg.شماره ملیph باشد مانند ph3254478912.jpg)

9-6-مستندات مربوط به کسب رتبه در المپیادهای علمی دانشجویی نهایی کشوری با تایید مراجع ذی صلاح (نوع فایل:jpg)اسم فایل هم به صورت jpg.شماره ملیpi باشد مانند pi3254478912.jpg)

7- واریز مبلغ 500000 ریال (پانصد هزار ریال) به شماره حساب 4001093803022207  و با شماره شناسه واریز 376093856127300001400317201402 و شماره شبا IR750100004001093803022207 بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه صنعتی کرمانشاه نزد بانک مرکزی  با امکان واریز از طریق تمامی بانک ها و ارسال تصویر فیش واریزی اسم فایل هم به صورت jpg.شماره ملیfish باشد مانند fish3254478912.jpg)

*** دانشجوی گرامی لطفا تمامی مدارک لازم برای ثبت نام را که اسکن نموده اید در قالب یک فایل zip جمع نموده و فایل zip را ارسال نمایید. ***

 

دانلود فایل آموزش ساخت فایل zip

دانلود فرم اطلاعات

د) رشته های دارای پذیرش دانشجو

ردیف

دانشکده انرژی

1

مهندسی شیمی- فرآیند های جداسازی

2

مهندسی برق،قدرت- سیستم های قدرت

3

مهندسی برق،قدرت-الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

4

مهندسی برق،الکترونیک- مدارهای مجتمع الکترونیک

5

مهندسی برق،الکترونیک- افزاره های میکرو و نانو الکترونیک

6

مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی

7

مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

نکات قابل توجه:

***ورود به سامانه ثبت نام***