مدیریت فرهنگی


مهندس امير آزادبخت
مدير امور فرهنگی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
اميرآزادبخت

 تماس با مدیریت فرهنگی : a.azadbakht@kut.ac.ir

 

1- مدیر امور فرهنگی و اجتماعی:

نام و نام خانوادگی: مهندس امیر آزادبخت

شماره تماس: 38305035

پست الکترونیکی: a.azadbakht@kut.ac.ir

2- کارشناسان مدیریت فرهنگی:

1-2- نام و نام خانوادگی: خانم مهندس مریم پزد

شماره تماس:38305035

پست الکترونیکی: