مدیریت فرهنگی


IMG_7475

. 

 

. 

محمدرسول الماسوندی

.

مديریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی کرمانشاه

.

.

IMG_7579

.

  مریم پزد

.

کارشناس فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی کرمانشاه

.

شماره تماس:۳۸۳۰۵۰۳۵