مدیریت فرهنگی


 

 

 

 

  

محمدرسول الماسوندی

.

مديریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی کرمانشاه

.

  مریم پزد

.

کارشناس فرهنگی و اجتماعی

.

شماره تماس:۳۸۳۰۵۰۳۵