مدیریت فرهنگی


محمدرسول الماسوندی
مدير امور فرهنگی دانشگاه صنعتی کرمانشاه

  

1- مدیر امور فرهنگی و اجتماعی:

نام و نام خانوادگی: محمدرسول الماسوندی

شماره تماس: ۳۸۳۰۵۰۳۵

پست الکترونیکی: 

2- کارشناسان مدیریت فرهنگی:

1-2- نام و نام خانوادگی: خانم مهندس مریم پزد

شماره تماس:۳۸۳۰۵۰۳۵

پست الکترونیکی: