شماره تلفن های دانشگاه


نام واحد

شماره تلفن

نام واحد

شماره تلفن

دفتر ریاست

نمابر حوزه ریاست

38305007

38305006

معاونت آموزشی و پژوهشی

نمابر

38305021

38305022

رئیس دفتر ریاست

38305009

مدیریت امور فرهنگی

38305035

دفتر جذب اعضای هیأت علمی- امور هیأت امناء و هیأت ممیزه

38305051

مدیریت امور دانشجویی

38305030

روابط عمومی

38305050

آموزش دانشکده انرژی

داخلی1127

تلفن های سازمان مرکزی

38305000-5

آموزش دانشکده فناوری اطلاعات داخلی 1177

حراست

 

نمابر

38305012

38305013

38305014

دفتر ریاست دانشکده فناوری اطلاعات

دفتر ریاست دانشکده انرژی

داخلی 1151

.

داخلی 1114

حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه

شماره تماس

عنوان واحد

ردیف

38305034-083

فاکس معاونت

1

38305031-083

امور تغذیه

2

امور شاهد و ایثارگر

3

کمیسیون موارد خاص

4

-

کمیته انضباطی

5

38305034-083

امور رفاه دانشجویی

6

38305032-083

امور خوابگاهها

7

امور تربیت بدنی

8

مرکز تندرستی سلامت

9

مرکز بهداشت و درمان

10

38305033-083

مرکز مشاوره

11