خدمات آزمایشگاه مرکزی


به منظور گسترش تعامل پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه صنعتی کرمانشاه با سایر مؤسسات منطقه و کشور و به منظور خدمت رسانی به پژوهشگران  و استفاده بهینه از امکانات و تجهیزات موجود، این دانشگاه در قالب خدمات آزمایشگاه مرکزی آماده همکاری با محققان می باشد.

خدمات آزمایشگاهی قابل ارائه و شرایط آن در این صفحه معرفی و به تدریج تکمیل می گردد. متقاضیان محترم می بایست  پس از تماس و هماهنگی با قسمت مربوطه، فرم درخواست خدمات آزمایشگاهی را دریافت و پس از تکمیل به مسئول آزمایشگاه تحویل نمایند.

ردیف

عنوان

تعرفه (ریال) در سال 94

اطلاعات تماس

توضیحات

1

میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)

نمونه ای 750،000

afm[at]kut.ac.ir

20% تخفیف دانشجویی

2

اسپکتروفوتومتر

(UV-Vis double beam)

نمونه ای 100،000

afm[at]kut.ac.ir

 

3

سانتریفیوژ (6000 دور)

هر بارگذاری 60،000

afm[at]kut.ac.ir

 

4

آون خلاء

ساعتی 150،000

afm[at]kut.ac.ir

 

5

کوره الکتریکی  (تا  1200)

ساعتی 200،000

afm[at]kut.ac.ir

 

6

سوکسله

نمونه ای 150،000

afm[at]kut.ac.ir

اندازه گیری چربی ها

7

خواص مکانیکی: تست کشش 2 تن

نمونه ای 500،000

mech_labs[at]kut.ac.ir

 

8

خواص مکانیکی: تست فشار 2 تن

نمونه ای 500،000

mech_labs[at]kut.ac.ir

 

9

خواص مکانیکی: تست خمش 2 تن

نمونه ای 500،000

mech_labs[at]kut.ac.ir

 

9

خواص مکانیکی: تست کشش 15 تن

نمونه ای 650،000

mech_labs[at]kut.ac.ir

9

خواص مکانیکی: تست فشار 15 تن

نمونه ای 650،000

mech_labs[at]kut.ac.ir