ارتباط با دانشگاه


 

38305000-5 : شماره تماس

.

ایمیل : info@kut.ac.ir

.

آدرس: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی(ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه- کدپستی: 6715685420