ارتباط با دانشگاه


 

38305000-5 : شماره تماس

ایمیل : info@kut.ac.ir

آدرس: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی(ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه- کدپستی: 6715685420