معاونت اداری و مالی


 


226

دکتر افشین مرادی

معاونت اداری و مالی دانشگاه صنعتی کرمانشاه

سوابق علمی دکتر افشین مرادی

 

معرفی:

حوزه معاونت اداري و مالي دانشگاه متولي برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري در خصوص نظام اداري ، مالي و مديريت منابع انساني دانشگاه در قالب قوانين، مقررات و مصوّبات است و اجراي قوانين و نظارت بر ضوابط مالي و اداري را بر عهده‌دارد و زمينه لازم براي تحقق اهداف آموزش عالي را فراهم مي‌نمايد.

 

وظایف و اختیارات:

 

واحدهای زیرمجموعه: