معاونت اداری و مالی


 

7.

.

دکتر افشین مرادی

.

معاونت اداری و مالی دانشگاه صنعتی کرمانشاه

.

سوابق علمی دکتر افشین مرادی

 
.

معرفی:

.

حوزه معاونت اداري و مالي دانشگاه متولي برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري در خصوص نظام اداري ، مالي و مديريت منابع انساني دانشگاه در قالب قوانين، مقررات و مصوّبات است و اجراي قوانين و نظارت بر ضوابط مالي و اداري را بر عهده‌دارد و زمينه لازم براي تحقق اهداف آموزش عالي را فراهم مي‌نمايد.

.

 

وظایف و اختیارات:

.

 

.
واحدهای زیرمجموعه:

.