مرکز آموزش های آزاد و مجازی


وظایف گروه آموزش های آزاد و مجازی:

جهت کسب اطلاعات  بیشتر در خصوص ثبت نام  با شماره تلفن: 38305051 -083 تماس و یا به پست الکترونیکی   r.abedini@kut.ac.ir ایمیل ارسال  فرمایید.