مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی دانشگاه صنعتی کرمانشاه


IMG_8313

.

.

علی رستمی

.

مسئول مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی کرمانشاه

.

 شماره تلفن: ۳۸۳۰۵۰۳۳ – ۰۸۳ 

.

 moshaver@kut.ac.ir