دوره های آموزشی «منشور حقوق شهروندی» و «حقوق شهروندی در نظام اداری» در دانشگاه صنعتی کرمانشاه برگزار شد


به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در راستای تأکید بر جایگاه حقوق شهروندی در قانون اساسی و لزوم رعایت حقوق شهروندی در تمامی سطوح جامعه به خصوص در نظام اداری، دوره های آموزشی با عنوان منشور حقوق شهروندی و همچنین حقوق شهروندی در نظام اداری، طی روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 16 و 17 تیرماه 1397، در دانشگاه صنعتی کرمانشاه برگزار شد.

.

بنابراین گزارش در این دوره های آموزشی دوروزه که ویژه کارکنان اداری دانشگاه برگزار گردید، فریدون روندی، مدرس این دوره ها، توضیحاتی را در خصوص آشنایی و ارتقاء سطح آگاهی و شناخت کارکنان به حقوق شهروندی، افزایش تعهد و التزام کارگزاران دولت نسبت به صیانت از حقوق شهروندی همه آحاد مردم در نظام اداری به طور خاص، حق برخورداري از کرامت انساني و رفتار محترمانه و اسلامي، حق اداره شایسته امور کشور، تعارض منافع امور اداري، حق مصون بودن از تبعیض در نظام ها، فرایندها و تصمیمات اداري، حق آگاهي از تصمیمات و اقدامات اداري مربوط به حقوق و منافع خود، حق دسترسي آسان و سریع به خدمات اداري، حق دسترسي به اطلاعات عمومي و اطلاعات شخصي و همچنین حق رعایت حریم خصوصي افراد در نظام اداري ارائه داد.

.

گفتنی است؛ برای افرادی که در کلاس ها به صورت منظم حضور داشته اند، گواهینامه آموزشی معتبر صادر خواهد شد.

.

.

********************************

 1 2 4 5 3