اطلاعیه لیست اسامی اردوی قم - مشهد


***اطلاعیه***

.

لیست نهایی اسامی دانشجویان اعزامی به اردوی فرهنگی و زیارتی قم - مشهد سال 96

(اسامی خواهران)

(اسامی برادران)