تقدیر از دانشگاه صنعتی کرمانشاه در زمینه عفاف و حجاب و حقوق شهروندی


به گزارش روابط عمومی دانشگاه، طبق ارزیابی بعمل آمده از عملکرد دستگاه های اجرایی استان در زمینه عفاف و حجاب و حقوق شهروندی که در سال 95 توسط دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه انجام گردید، دانشگاه صنعتی کرمانشاه توانست در برنامه های 10 گانه عفاف و حجاب از 100 امتیاز 95 امتیاز و در برنامه های 9 گانه حقوق شهروندی از 100 امتیاز 92/7 امتیاز کسب نماید.

.

بنابراین گزارش، در همین راستا از طرف دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری استان از ریاست و جمع کارکنان دانشگاه صنعتی کرمانشاه تقدیر بعمل آمد.

.

.

***************************

1