اطلاعیه آموزش


***اطلاعیه***

.

 

 به استحضار دانشجویان مهمان ترم تابستان 96 در دانشگاه صنعتی کرمانشاه می رساند؛  ریز نمرات ترم تابستان از تارخ 96/6/19 به دانشگاه مبدأ ارسال می شود. لذا از مراجعه حضوری جهت بردن نمره خودداری نمایید.