اطلاعیه شهریه تابستان دانشگاه صنعتی کرمانشاه


*** اطلاعیه ***

.

به استحضار دانشجویان گرامی می رساند؛ آخرین مهلت پرداخت شهریه ترم تابستان قبل از شروع امتحانات می باشد و دانشجویان بدهکار اجازه ورود به سر جلسه امتحان را نخواهند داشت.