بازدید معاون امور علمی و فرهنگی و رئیس امور آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه کل کشور از دانشگاه صنعتی کرمانشاه


به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ دکتر محمد رضا واعظ مهدوی معاون امور علمی و فرهنگی  و دکتر رضا گرائی نژاد رئیس امور آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه کل کشور به همراه طهمورث الیاسی بختیاری ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و همچنین  دکتر محمد ابراهیم اعلمی آل آقا ریاست دانشگاه رازی کرمانشاه با حضور ریاست، هیأت رئیسه و جمعی از مدیران دانشگاه از دانشگاه صنعتی کرمانشاه بازدید بعمل آوردند.

برپایه این گزارش؛ در این بازدید یک روزه با توجه به گفتگویی حضوری عده ای از دانشجویان دانشگاه با دکتر واعظ مهدوی و اینکه یکی از دغدغه های موجود در دانشگاه صنعتی کرمانشاه نبود خوابگاه است و در حال حاظر خوابگاه های موجود به هیچ عنوان پاسخگوی کمی و کیفی دانشجویان این دانشگاه نمی باشد مقرر گردید در راستای مجرای قانونی کمک در این زمینه در اولویت قرار گیرد و همچنین جهت تخصیص65 میلیارد ریال مربوط به سال 96 به انضمام کسری تخصیص مربوط به سال 95 که نزدیک به 30 میلیارد ریال است جهت تکمیل فاز چهارم و ساخت 3سوله به مساحت 400 متر مربع جهت تخصیص اعتبار اهتمام لازم صورت پذیرد.

.

*************************************

.

IMG_1104 IMG_1117 IMG_1124 IMG_1173 IMG_1211 IMG_1295 IMG_1345 IMG_1394