***اطلاعیه***

دانشجوی گرامی؛ با توجه به فرا رسیدن شب های قدرو اعلام دولت مبنی بر دو ساعت تأخیر، امتحاناتی که در روز چهارشنبه مورخ 96/3/24 و یکشنبه  مورخ 96/3/28 نوبت صبح ساعت 9 برگزار می گردد. با دوساعت تأخیر رأس ساعت 10 آغاز می گردد.