اطلاعیه آموزش


***اطلاعیه***

بدین وسیله به اطلاع می رساند؛ بازدید دانشجویان ورودی برق ۹۴ از بخش دیسپاچینگ برق منطقه غرب در روز سه شنبه مورخ ۹۶/۳/۲از ساعت ۹ الی ۱۲ برگزار می گردد.
دانشجویان جهت ثبت نام تا تاریخ ۹۶/۳/۲۷ می توانند به آموزش گروه برق دانشکده انرژی مراجعه نمایند.
سرویس ایاب و ذهاب رایگان می باشد.
ظرفیت محدود