اطلاعیه دانشگاه صنعتی کرمانشاه


***اطلاعیه***

با توجه به محدودیت ترافیکی روز سه شنبه مورخ 29 فروردین ماه (روز ارتش) توصیه می شود؛ دانشجویان از آوردن وسایل نقلیه شخصی خودداری کرده و از سرویس های دانشجویی استفاده نمایند.

(روابط عمومی دانشگاه صنعتی کرمانشاه)