برگزاری دوره آشنایی با "ضوابط و مقررات دانشگاهی- ضوابط پژوهشی" با حضور اعضای هیأت علمی در دانشگاه صنعتی کرمانشاه


به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ روز پنج شنبه مورخ 24 فروردین ماه 1396 در راستای سرفصل های ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی، نشستی با عنوان دوره آشنایی با “ضوابط و مقررات دانشگاهی- ضوابط پژوهشی” با حضور اعضای هیأت علمی دانشگاه، توسط مدیریت پژوهش و فناوری در اتاق جلسات دانشکده انرژی برگزار گردید. در این جلسه، مفاد آئین نامه های پژوهشی و روندهای اجرایی آن تشریح گردید و اعضای هیأت علمی به بیان دیدگاه­ها و پیشنهادات جهت بهبود مستمر این فرآیندها پرداختند.

-

12345