میلاد حضرت فاطمه الزهرا (س) و روز مادر گرامی باد.


      سرای احمد امشب رشک طور است/ زمین و آسمان غرق سرور است
      
      نهد پا در جهان دخت محمد(ص)/ به راهش از جهان گلریز حور است

-

   ax