نشست کار گروه توسعه مدیریت دانشگاه صنعتی کرمانشاه


به گزارش روابط عمومی دانشگاه، روز سه شنبه مورخ 24 اسفند ماه  1395نشست کار گروه توسعه مدیریت دانشگاه صنعتی کرمانشاه، با حضور ریاست، هیأت رییسه، دبیران کمیته های تخصصی کارگروه دانشگاه  و همچنین آقای حشمت اله عزیزی معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان برنامه و بودجه استان و هیأت همراه برگزار گردید.

در این نشست، دکتر اختری ریاست محترم دانشگاه ضمن خیرمقدم در خصوص ارزیابی عملکرد دانشگاه صنعتی کرمانشاه توضیحاتی ارائه نمود و برپایه آن عزیزی معاون سازمان برنامه و بودجه استان نقاط قوت و قابل بهبود ارزیابی عملکرد سال گذشته را تشریح کرد.

در ادامه نشست ؛ دبیران کمیته های تخصصی دانشگاه صنعتی کرمانشاه، گزارشی از عملکرد یکساله خود را ارائه نمودند و در پایان، عزیزی و هیأت همراه از ساختمان دانشگاه صنعتی کرمانشاه بازدید بعمل آوردند.

-

1324567IMG_3070IMG_3082IMG_3088