اطلاعیه با توجه به تعطیلی روز سه شنبه 1395/10/21 ، امتحانات این روز در روز شنبه 1395/11/2 برگزار خواهد شد.


اطلاعیه با توجه به تعطیلی روز سه شنبه 1395/10/21 ، امتحانات این روز در روز شنبه 1395/11/2 برگزار خواهد شد.