اطلاعیه تاریخ اتمام کلاسها در نیمسال اول96-95


اطلاعیه تاریخ اتمام کلاسها در( نیمسال اول96-95)

دانشجویان گرامی

بدینوسیله اعلام میگردد؛

کلیه ی کلاس ها طبق تقویم  آموزشی دانشگاه  تا تاریخ 95/10/15 دایر می باشد.